Juridische informatie

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Toegang tot en gebruik van de Website
De Website https://mijnpensioen.gsam.com (hierna te noemen 'Website') is, met uitzondering van de homepage en de verwijzingen daarin (het openbare deel van de Website), slechts toegankelijk voor (deelnemers in) pensioenfondsen (hierna te noemen: 'Gebruikers' of 'Gebruiker') waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan voor de uitvoering van een beschikbare premieregeling (het besloten deel van de Website). (Het openbare deel van) de Website en de daarin beschikbaar gestelde informatie is niet gericht op (gebruik door) bezoekers vanuit een ander land en jurisdictie dan Nederland, in het bijzonder niet door ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika, Japan, het Verenigd Koninkrijk of Canada. De informatie op deze Website behelst geen aanbieding bij uitgifte van effecten noch het in het vooruitzicht stellen van een zodanige aanbieding. Toegang tot het besloten deel van de Website en de informatie die daarin is opgenomen wordt verleend onder de voorwaarde dat de hieronder opgenomen bepalingen door de Gebruiker worden aanvaard.

Informatie op de Website
Wij stellen deze Website met zorg samen en streven ernaar dat alle informatie op de Website juist en volledig is. Daarbij maken wij gebruik van leveranciers die door ons betrouwbaar worden geacht. Wij geven geen garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd of via de Website toegankelijk is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. De informatie kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op de Website verstrekte informatie is geen beleggingsadvies of financiƫle dienst. De informatie is ook niet bedoeld om de Gebruiker aan te zetten tot het doen van aan- of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

Gebruik van de informatie
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De Gebruiker mag de informatie uitsluitend zelf gebruiken en mag deze niet overdragen, downloaden of opslaan, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruikers van deze Website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten, doet u dit voor eigen rekening en risico. Wij wijzen expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de informatie op de Website.

Wij, alsook de overige leveranciers van informatie aan deze Website, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Website en/of de daarop/daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen. Overigens zijn deze aan wijziging onderhevig en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Functioneren van de Website
Wij stellen alles in het werk om deze Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor ons een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de Website kan echter niet worden gegarandeerd. Wij vragen uw begrip daarvoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of (tijdelijk) niet functioneren van de Website, daaronder begrepen schade voortvloeiend uit het beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van (e-mail)berichten met betrekking tot transacties.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de Gebruiker. Wij geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van en/of voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze websites.

Veiligheid
Uiteraard wilt u uw zaken via internet zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarom kennen wij, en ook de externe partijen die wij gebruiken, een groot belang toe aan de beveiliging en de bescherming van deze Website en de bescherming van gegevens. Met het oog op de bescherming van de belangen van de Gebruikers doen wij onze uiterste best hiertoe de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen. Daarbij streven wij er wel naar het gebruik van de Website zo eenvoudig mogelijk te houden (voor meer informatie over veiligheid verwijzen wij u naar 'Veiligheid'). Gezien het "open" karakter van het Internet kunnen wij, en de externe partijen waarvan wij gebruik maken, echter niet garanderen dat de genomen maatregelen te allen tijde compleet en/of accuraat zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van Gebruikers die samenhangt met, of het gevolg is van, de beveiliging en de bescherming van de Website en informatie, of het ontbreken hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom alsmede de benodigde toestemmingen, die van toepassing zijn op de inhoud van deze Website, behoren toe aan en zijn verkregen door ons of door onze leveranciers. Al deze rechten worden op generlei wijze overgedragen aan de Gebruikers die toegang verkrijgen tot deze informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze Website mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Toepasselijk recht
Deze website, de aangeboden diensten en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Goldman Sachs Asset Management B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Goldman Sachs Asset Management B.V.
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, kvknr.27132220